وظایف و اختیارات

الف- اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دوره های آموزشی بازآموزی ، گردهمائی ، هم اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات به رشته ها و گروههای مختلف کارشناسی.

ب- تدوین مقررات و ظوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت علمی ، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون

ج- تدوین نظام نامه های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون های مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیون های خاص

د- تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط

ه- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.

و- تدوین و تصویب نظامنامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی کانونها

ز-تدوین و بازنگری در ضوابط و روشهای کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان

ح- نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزه های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.

ط- نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذیربط

ی- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرائی و قضایی

ک-صدور احکام انتصاب اعضای هیئت مدیره ، روسا و دادستانهای انتظامی هر کانون

ل- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات

تبصره1-نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین نامه اجرائی این قانون می باشد.

تبصره2- تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانونهای کشور لازم الاجرا می باشد.

تبصره3- شورای عالی کارشناسان می تواند با توجه به شرایط ، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسطه و یا کانونهای مستقل استان مربوط تفویض نماید.

برو بالا