نقل و انتقال

نظامنامه نقل وانتقالات کارشناسان رسمی دادگستری
 

مقدمه مستفاد از بند ب ماده 7 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارتباط با وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان در زمینه چگونگی نقل و انتقالات کارشناسان این نظامنامه در جلسه مورخ 1392/05/24 شورای عالی کارشناسان تصویب و برای اجراء به کانون های کارشناسان رسمی استانها ابلاغ می گردد.