گروه هشت

                   الف- رشته امور ورزشی
 
                     ب- رشته تألیفات
 
                     پ- رشته هنرهای نمایش، امور سینمایی و عکاسی
 
    ت- رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
    ج- رشته تمبر
 
    چ- رشته چاپ و چاپخانه
    ح- رشته شعر و سرود
    خ- رشته صنایع دستی
    د- رشته طراحی و گرافیک
   
     ر- رشته موسیقی