گروه 2

                    الف - رشته آثار هنری و اشیا نفیسه                                ب - رشته اشیا عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی 
     پ - ساعت و جواهرات       ت - فرش 
     ث - رشته لوازم خانگی و اداری