X

31نامَدِگان و رفتگان از دو کرانه زمان

سوی تو می دوند هان! ای تو همیشه در میان

در چمن تو می چرد آهوی دشت آسمان

گرد سر تو می پرد بازِ سپید کهکشان

هرچه به گرد خویشتن می نگرم در این چمن

آینه ضمیر من جز تو نمی دهد نشان

ای گل بوستان سرا از پس پرده ها درآ

بوی تو می کشد مرا وقت سحر به بوستان

ای که نهان نشسته ای باغ درون هسته ای

هسته فرو شکسته ای کاین همه باغ شد مرا

آه که می زند برون از سر و سینه موج خون

من چه کنم که از درون دست تو می کشد کمان

پیش وجودت از عدم، زنده و مرده را چه غم؟

کز نفس تو دم به دم می شنویم بوی جان

پیش تو جامه در برم، نعره زند که بر دَرم!

آمدنت که بنگرم، گریه نمی دهد امان... عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان